Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! (Matt 21:9).

På söndag går vi in i ett nytt kyrkoår. Vi gör det genom att sjunga orden här ovan – samma ord som sjöngs när Jesus red in i Jerusalem. Samma ord ljuder ännu när Jesus kroppsligen kommer i nattvarden.

Ett nytt kyrkoår innebär nya tillfällen att ta emot Jesus som Frälsare och hylla honom som kungars Kung. Må vi ta emot honom när han kommer till oss i ringhet! Så att vi är beredda när han kommer i härlighet och då kan sjunga med ännu högre jubel än nu: Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden!

Kanske står vi inför historiens sista kyrkoår – sista möjligheten att ta emot Jesus när han kommer med nåd. En del tyder på det. En sak är säker… Det här kyrkoåret kommer ingen att kunna ta emot Jesus av ”gammal vana”. Man kan inte samlas på samma sätt som tidigare, där man av vana har kunnat komma och ta emot Jesus varje söndag. Men vänner, ingen kommer till Jesus i himlen av ”gammal vana”. Vanan – hur god den än är – måste vi ändå ge upp.

Den situation som vi befinner oss i är en prövning. Och det är en sållning. Den som är kristen av ”gammal vana” faller genom sållet. Den tron som bygger på den goda vanan kommer att försvagas. Men den tro som bygger på Jesus, hans ord och sakrament, kommer att bestå och stärkas! Ja, tron kan faktiskt stärkas i den situation som nu är. Tron stärks när du, som inte kan luta dig mot den gammal vana, faktiskt tar emot och hyllar Jesus där han kommer i Ordet och nattvarden. Det är möjligt att göra det också detta nya kyrkoår, men på ett annorlunda sätt.

Varje söndag i adventstiden har vi gudstjänst kl 11. Dock kan bara de som medverkar närvara fysiskt i gudstjänsten. Övriga hänvisas till utsändningen på YouTube. Du som gärna vill närvara fysiskt i gudstjänsten kan få göra det, om plats finns, efter att uttryckligen ha bett om att få närvara (förhör dig med undertecknad).

Varje söndag i adventstiden kommer enkelt nattvardsfirande att erbjudas i Sackeuskyrkan kl 13:00. Det är nödvändigt att i förväg anmäla sitt deltagande till pastorn. Max 8 personer kan samlas. Om fler än 8 personer anmäler sig ges ytterligare ett (eller flera) tillfällen en timme senare. Herren vill gärna komma! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! 

Bön i Corona-tider

Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig, du som är Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Vi prisar dig för din makt och din härlighet.

Vi bär fram all den oro och all den nöd som kommer av corona-virusets framfart.

Vi ber: Bevara och beskydda oss för allt ont. Särskilt ber vi om beskydd mot coronaviruset.

Ge oss vishet i hur vi skall leva ansvarsfullt och rätt med vår nästa.

Vi ber för alla oroliga: Var du, Herre, deras trygghet och låt dem möta mänsklig medkänsla.

Vi ber för alla drabbade: Herre, kom med helande och hälsa och läkedom.

Vi ber för alla gamla och utsatta: Herre, var du deras beskydd.

Vi ber för alla som vårdar de sjuka: Var med dem i deras uppgifter. Ge dem beskydd och kraft att orka.

Vi ber för alla som blir isolerade: Låt dem ha trons gemenskap med dig och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke.

Vi ber för alla beslutsfattare: Hjälp dem att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. Ge dem vishet och led dem.

Vi ber för oss alla: Sänd oss dina änglars beskydd, dag och natt.

Vi ber för vårt folk: Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud. Gör oss till ett folk, som söker dig och följer ditt Ord.

Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen!